Privacy beleid:

 

Inleiding


Om diensten te kunnen leveren, verwerkt Rijschool Kossen persoonsgegevens. Dit betreft gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen.


De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: RM Kossen, Laanstraat 79, 3743BC Baarn. 


Verwerkte persoonsgegevens


Wanneer er contact wordt opgenomen met Rijschool Kossen, bewaren en gebruiken wij alleen de aan ons doorgegeven persoonsgegevens: NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers. Deze gegevens worden niet gepubliceerd.


Verwerkingsdoel


Rijschool Kossen verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:


– de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven
– de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Rijschool Kossen met betrokkene heeft gesloten
– Rijschool Kossen een wettelijke verplichting dient na te komen


De hierboven genoemde gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
– Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkenen
– Facturatie
– Marketing
– Telefonisch/emailcontact
– Nakoming wettelijke verplichtingen


Geautomatiseerde verwerkingen

Rijschool Kossen slaat uw gegevens op in digitale bestanden, zodat de gegevens bewaard en zo nodig later gewijzigd kunnen worden.


Delen van persoonsgegevens met derden


Rijschool Kossen verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten
overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Bewaarduur van gegevens

Rijschool Kossen bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Rijschool Kossen zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.


Rechten

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te. vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Rijschool Kossen.


Toestemming intrekken


U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving, zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie.