Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met F Kossen, KVK:31034515, en RM Kossen, KVK: 86516418, die samen diensten aanbieden onder de naam Rijschool Kossen. (Hierna de Rijschool), als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan de afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de leerlingen.

ARTIKEL 1 Lesafspraken rijschool

1.1 De Rijschool draagt er zorg voor dat les wordt gegeven door een instructeur die in het bezit is van een geldig instructeursbewijs.

1.2 De Rijschool draagt er zorg voor dat wordt lesgegeven in een lesvoertuig waarvoor een verzekering is afgesloten met dekking voor de inzittenden.

1.3 De Rijschool draagt er zorg voor dat de tijdsduur van de te geven rijles volledig wordt benut voor het geven van rijles.

1.4 De lesuren worden in afstemming tussen de leerling en de instructeur ingepland a.d.h.v. beschikbaarheid van beide partijen. Als een rijles of examen wegens slechte weersomstandigheden geen doorgang vindt, wordt de rijles, toets of examen in overleg met de leerling opnieuw ingepland.

ARTIKEL 2 Lesafspraken leerling

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tijdens de lessen dient de leerling altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Is de leerling er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen. De tijd die een leerling te laat is, wordt aan het eind van de les niet gecompenseerd.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter dient de leerling dit wel ten minste 36 uur van tevoren te melden, anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht als er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie en spoedopname in het ziekenhuis.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool. Gezondheidsverklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar waarheid worden ingevuld is op eigen risico van de Leerling en Ouderlijk gezag.

2.6 De Rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.

2.7 Als de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 en 2.6 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden en eventuele schade te verhalen op de leerling.

2.8 De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen. Wanneer tijdens de rijles of examen schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en /of andere (verdovende)middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zal de leerling volledig aansprakelijk worden gesteld voor alle, in verband met bovenstaande door de Rijschool geleden en/of te lijden schade.

2.9 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

Mocht de TTT/het rijexamen door het CBR worden geannuleerd bijv. vanwege slechte weersomstandigheden, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen.

De Rijschool heeft in dit geval wel het recht om aan de leerling eventuele kosten van de heen- en terugreis door te berekenen.

ARTIKEL 3 Betaling

3.1 Betalingen zijn zowel per overschrijving als contant bij de instructeur mogelijk en dienen voldaan te worden voorafgaand aan iedere les.

3.2 T.a.v. betaling van een lespakket geldt dat de betaling uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum voldaan dient te zijn. Gebeurt dit niet dan worden de lessen gepauzeerd. De Rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis. Pakketten dienen in een keer voldaan te worden, uitzondering op deze regel zijn de pakketten van 40 en 45 uur. Deze mogen in twee termijnen voldaan worden.

3.3 De Rijschool is er niet aan gehouden aangekochte lessen/ttt/examen in een pakket te restitueren.* De inhoud van het aangekochte pakket dient binnen 15 maanden na aankoop te zijn gevolgd.

*Als de leerling geslaagd is voor zijn CBR-rijexamen bij de rijschool en nog lesuren over heeft in zijn pakket worden deze binnen 14 dagen door de rijschool teruggestort naar de leerling.

3.4 De Rijschool heeft het recht prijswijzigingen door te voeren.

ARTIKEL 4 Aanvullende afspraken

4.1 De Rijschool kan indien nodig aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.

4.2 Na het succesvol afronden van het rijexamen, vraagt de rijschool of de leerling akkoord gaat met het nemen van een foto van de leerling tezamen met de lesauto. Als de leerling hiermee instemt, stemt de leerling ook in met het plaatsen van deze foto op de website/evt. Social Media o.v.v. de voornaam van de leerling. Als de leerling verzoekt om verwijdering van deze gegevens, zal de Rijschool hier te allen tijde gehoor aan geven.

ARTIKEL 5 Lespakketten

5.1 Als de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

5.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er niet aan de tussentijdse toets of het rij(her)examen deelgenomen worden. De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding, het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket en de kosten van de tussentijdse toets of het examen als de leerling zijn theorie-examen nog niet behaald heeft.

ARTIKEL 6 Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.